Huisregels

Eigen risico en aansprakelijkheid

 • Neem geen kostbaarheden mee naar de les en laat niets van waarde achter in de kleedkamers.
 • DCU kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van eigendommen van cursisten.
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen.
 • Opgelopen letsel tijdens of als gevolg van een les, schade en/of spullen die kwijtraken zijn voor eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de docent of baliemedewerker. Deze worden een aantal weken bewaard in de daarvoor bestemde bak op de locatie.

Deelname aan de lessen

 • Danskleding is verplicht.
 • Schoenen die buiten worden gedragen, zijn niet toegestaan in de danszalen.
 • De cursist wordt geadviseerd sieraden en horloges thuis te laten. Deze mogen niet gedragen worden tijdens de les.
 • Zorg ervoor dat lang haar vast gedragen wordt tijdens de les.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Het is niet verantwoord om zonder warming-up de les te volgen.
 • Cursisten mogen zonder toestemming van de docent geen apparatuur en/of andere materialen gebruiken.

Locatie

 • Cursisten en bezoekers dienen de kleedkamers & toiletten netjes en opgeruimd achter te laten.
 • Roken is binnen de accommodaties van DCU niet toegestaan.
 • Eten/snoep is niet toegestaan in de danszalen.
 • Kauwgom is binnen de accommodaties van DCU niet toegestaan.
 • In de danszalen mag water of sportdrank worden genuttigd uit een afsluitbare fles.
 • Door de cursist toegebrachte schade aan (de eigendommen van) medecursisten, de school in het algemeen en aan zalen en/of overige ruimtes in het bijzonder, zal verhaald worden op de cursist of in geval van minderjarigheid op ouders/verzorgers.
 • Het bezit van verdovende middelen en wapens en het handelen hierin is op het terrein en binnen de accommodaties van DCU verboden.

Foto & video

 • DCU maakt foto-, video- en geluidsopnames van lessen, cursussen, workshops, optredens, presentaties, voorstellingen en andere activiteiten, zowel binnen als buiten de accommodatie, voor beveiligingsdoeleinden en als registratie van artistiek belang welke kunnen worden ingezet als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden.
 • Het is voor cursisten en overige bezoekers niet toegestaan foto- en/of filmmateriaal, dat binnen of in de omgeving van de DCU-accommodaties gemaakt is van lessen, uitvoeringen of andere DCU-activiteiten te publiceren of te verspreiden zonder dat daarvoor toestemming is gevraagd aan andere deelnemers die zichtbaar in beeld zijn.

Omgang met elkaar

 • Cursisten dienen zichzelf en andere cursisten, docenten en overige medewerkers van DCU met respect, in de breedste zin van het woord, te behandelen.
 • Wij dulden geen ongewenste intimiteiten, racisme of discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • DCU behoudt zich het recht om een cursist of bezoeker voor beperkte of onbeperkte tijd te schorsen, de toegang tot de accommodaties te ontzeggen en indien nodig, te verwijderen zonder restitutie van lesgelden. Dit geldt bij wangedrag van de cursist. Onder wangedrag verstaan wij: het niet opvolgen van de huisregels en/of de instructies van de docent en/of overig personeel en het niet naleven van de algemene voorwaarden.
 • Bij constatering of verdenking van een strafbaar feit schakelen wij de politie in.

Informatie voorziening

 • Zorg dat je op de hoogte blijft van het laatste nieuws omtrent DCU en de lessen, door de nieuwsbrief te lezen.
 • Zorg dat onze mailing / nieuwsbrief niet in je spam folder terecht komt.
 • Ook op de website van DCU kun je veel informatie vinden.

Deelname presentaties / voorstellingen

 • Wanneer er een (eind)voorstelling of presentatie georganiseerd wordt, worden alle leerlingen van de betreffende groep(en) geacht hieraan mee te doen. Dit is het moment om als groep te laten zien waar hard voor geoefend is. We vragen van cursisten en ouders/verzorgers van cursisten betrokkenheid in het verzorgen van de juiste (onder)kleding, het niet missen van de lessen vanaf 2 maanden voor de voorstelling en het tijdig aanwezig zijn voor (generale) repetities en voorstellingen.

Vervanging docenten

 • Bij ziekte of verhindering van een docent stelt DCU alles in het werk om een vakkundige vervanger te regelen. Indien dit onverhoopt niet lukt, komt de les te vervallen. Je ontvangt daarover zo tijdig mogelijk bericht per mail. Wanneer er door ziekte van de docent meer dan drie lessen vervallen, krijg je de mogelijkheid om de cursus bij een andere docent voort te zetten.

Brandveiligheid / ontruiming / calamiteiten

 • Wanneer er een melding is van een mogelijke brand of andere calamiteiten (bijv het brandalarm gaat af of een persoon doet melding) verlaat dan onmiddellijk het pand.
 • Volg de instructies op die in de zalen of gangen zijn opgehangen.
 • Controleer of er niemand achterblijft in bijvoorbeeld kleedkamers & toiletten.
 • Plaats nooit obstakels/spullen voor de uitgangen van de ruimtes.
 • Reageer altijd op het brandalarm of een melding.

Algemeen

Danscentrum Utrecht

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
info@dcu.nl
Tel: 030-234 20 11
(ma t/m vr 16.00-18.00 uur)

Locatie Utrecht Oost

Studio Monseigneur

Mgr. van de Weteringstraat 13a
3581 EA Utrecht
Danszaal

Locatie Utrecht Centrum

Studio Domplein

Domplein 4
3512 JC Utrecht
Zaal 0.19 en 0.20
Torenzaal

Locatie Utrecht Leidsche Rijn

Studio Cultuurcampus

Burchtpoort 5
3452 MD Utrecht
Zaal 0.6 en 0.7

IBAN: NL36 INGB 0005 4597 93
BIC: INGBNL2A
Copyright © 2021 DCU
Alle rechten voorbehouden